Av.Ercan Erdem

BURSA BAROSU - 2011 DÖNEMİ

TAVSİYE NİTELİĞİNDE ÜCRET ÇİZELGESİ

A. SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR

1- Mirasçılık Belgesinin Alınması

1.000.-TL

2- Tahliye Davası

2.300.-TL den Az Olmamak Üzere Yıllık Kira Bedelinin%15 i

3- İzale-i Şüyu (Paydaşlığın Giderilmesi) Davası

2.800.-TL den Az Olmamak Üzere Dava Konusu Malın/Malların Muhammen Bedelinin Vekil Eden Payına Düşen Miktarının %15 i

4- Terekede İhtiyati Tedbirler Mirasın Reddi, Miras Şirketine Mümessil Atanmasına İlişkin Davalar

2.600.-TL

5- Mirasçılık Belgesinin İptali Davası

1.900.-TL

6- Mirasta Defter Tutulması

2.300.-TL den Az Olmamak Üzere Dava Değerinin %15 i

7- Kira Tespiti Ve Kira Bedelinin Artırımı Davaları

     A) Davacı Vekilliğinde

2.000.-TL den Az Olmamak Üzere Artan Yıllık Kira Değerinin
%15 i  (Kira Farkına İlişkin İcra Takibinde Ayrıca %10' u)

     B) Davalı Vekilliğinde

1.800.-TL den Az Olmamak Üzere Talep Edilen İle Hükmedilen Arasındaki Farkın Yıllık Değerinin %15' i

8- Delil Tespiti İstemi

1.200.-TL

9- Alacak, Maddi Ve Manevi Tazminat Davaları

3.200.-TL den Az Olmamak Üzere Dava Değerinin %15 i

10- Tevdi Mahalli Tayini (Ödeme Yeri Belirlenmesi)

1.200.-TL

11- İhtiyati Tedbir Kararının Alınması

1.200.-TL

12- Kat Mülkiyeti Yasası' ndan Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 2.800.-TL
13- Vesayet Ve Kayyım Davaları 2.300.-YTL

B.ASLİYE HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR

1-Tapu Veya Nüfus Kayıtlarında İsim Düzeltme Ve Değiştirme, Yaş Düzeltme, Kazai Rüşt Davaları.

2.200.-TL

2- Muvazaa Nedeniyle Tapu İptali Davası

3.200.-TL den Az Olmamak Üzere Dava Değerinin %15 i

3-Vasiyetnamenin İptali Davası

3.200.-TL

4- Tenkis Ve Mirasta İade Davası

3.200.-TL den Az Olmamak Üzere Dava Değerinin %15 i

5- Men’i Müdahale (El Atmanın Önlenmesi) Davası

2.600.-TL den Az Olmamak Üzere Dava Değerinin %15 i

6-Tapu İptali Ve Tescili Davaları

3.200.-TL den Az Olmamak Üzere Dava Değerinin %15 i

7- Şuf'a Davası

3.200.-TL den Az Olmamak Üzere Dava Değerinin %15 i

8-Geçit Hakkı Davası

2.200.-TL

9- Ecrimisil Davası

2.500.-TL den Az Olmamak Üzere Dava Değerinin %15 i

10- Alacak, Maddi Ve Manevi Tazminat Davaları

2.500.-TL den Az Olmamak Üzere Dava Değerinin %15 i

11- Tezyid’i Bedel (Bedel Artırımı) Davası

2.300.-TL den Az Olmamak Üzere Dava Değerinin %15 i

12- Tespit Davası

2.300.-TL

13- Şirket Kararları Hakkında Ortaklar Adına Açılacak Dava

2.600.-TL

14- Kooperatif Üyeliğinden Çıkarma Kararının İptali Davası

2.600.-TL

15- Zayi Ve Kambiyo Senedi İptali Davaları

2.000.-TL

16- Tüketici Mahkemeleri

2.100.-TL den Az Olmamak Üzere Dava Değerinin %15 i

17- İhtiyati Tedbir Kararının Alınması

1.600.-TL

18- Kamulaştırmaya İlişkin Tespit Ve Tescil Davaları

2.100.-TL den Az Olmamak Üzere Takdir Edilen Değerin %10 u

19- Tenfiz Ve Tanıma Davaları

2.600.-TL

C. AİLE MAHKEMELERİ

1- Nişan Bozulmasından Doğan Davalar (Hediyelerin Geri Verilmesi, Maddi Ve Manevi Tazminat vb.)

2.200.-TL den Az Olmamak Üzere Dava Değerinin %15 i

2- Boşanma Davaları
A) Anlaşmalı
B) Çekişmeli
C) Çekişmeli, Maddi Ve Manevi Tazminatlı


2.300.-TL
3.000.-TL
3.000.-TL
den Az Olmamak Üzere Dava Değerinin %15 i

3- Nesebin Reddi, Tashihi Ve Babalık Davaları

3.100.-TL

4- Nafaka Davası

1.800.-TL

5- Ailenin Korunmasına Dair 4320 SK. dan Doğan Davalar

1.700.-TL

6- Evlenmeye İzin, İddet Müddetinin Kaldırılması, Eş Tarafından Koca Lehine Yapılacak İşlemlerde İzin Alınmasına İlişkin Davalar.

2.000.-TL

7-Evlat Edinme

2.200.-TL

8-Tenfiz Ve Tanıma Davaları

2.800.-TL

D. İCRA İFLAS HUKUKUNDAN DOĞAN DAVALAR

1- Menfi Tespit Ve İstirdat Davaları

2.500.-TL den Az Olmamak Üzere Dava Değerinin %15 i

2- İstihkak Davası

2.500.-TL den Az Olmamak Üzere Dava Değerinin %15 i

3- İcra Tetkik Mercii Görevine Giren Davalar
(İmzaya Ve Borca İtiraz, Şikâyet Vs.)

1. 600.-TL

4-İcra İflas Kanunundan Doğan İptal Davaları

2.200.-TL den Az Olmamak Üzere Dava Değerinin %15 i

5- İcra Takipleri
A) Değeri Parayla Ölçülebilen İcra Takipleri
B) Değeri Parayla Ölçülemeyen İcra Takipleri


1.800.-TL den Az Olmamak Üzere Takip Konusu Alacağın %12’si
1.800.-TL

6- Gen. Mah. de İhtiyati Hacze İtiraz Davaları

1.700.-TL

7- İhalenin Feshi Davası
     A) Taşınır Mal İhaleleri

2.200.-TL den Az Olmamak Üzere Malın Muhammen Bedelinin %15 i

     B) Taşınmaz Mal İhaleleri

2.500.-TL den Az Olmamak Üzere Malın Muhammen Bedelinin %15 i

E. FİKRİ VE SINAİ HAKLAR HUKUKUNDAN KAYNAKLANAN HUKUK DAVALARI VE İŞLER

1- Delil Tespiti Davası 2.100.-TL
2- Tedbir Talepli Delil Davası 2.300.-TL
3- Hükümsüzlük Davası 2.600.-TL
4- YİDK. Karar İptal Davası 1.500.-TL
5- Tazminatsız Tecavüzün Önlenmesi Davası 2.600.-TL
6- Maddi, Manevi Tazminat Talepli Tecavüzün Önlenmesi Davası

2.800.-TL den Az Olmamak Üzere Dava Değerinin %15 i

F. FİKRİ VE SINAİ HAKLAR HUKUKUNDAN KAYNAKLANAN CEZA DAVALARI VE İŞLER

1- Fikri ve Sınai Haklar Ceza Mahkemesi
     A) Şikayet ve Takibi 1.800.-TL
     B) Sanık Vekilliği 3.600.-TL
     C) Müdahil Vekilliği 2.200.-TL

G. İŞ MAHKEMELERİ

1- Değeri Parayla Ölçülebilen Davalar

2.300.-TL den Az Olmamak Üzere Dava Değerinin %15 i

2- Değeri Parayla Ölçülemeyen Davalar

2.300.-TL

H. İDARE VE VERGİ MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR

1-İptal Davası

2.800.-TL

2- Tam Yargı Davası

2.800.-TL den Az Olmamak Üzere Dava Değerinin %15 i

3-Vergi Uyuşmazlığından Doğan Davalar

2.800.-TL den Az Olmamak Üzere Dava Değerinin %15 i

I. CEZA MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR

1- Ağır Ceza Mahkemesi
A) Sanık Vekilliği
B) Müdahil Vekilliği


5.500.-TL
3.000.-TL

2- Asliye Ceza ve Çocuk Mahkemesi
A) Sanık Vekilliği
B) Müdahil Vekilliği


3.500.-TL
2.100.-TL

3-Sulh Ceza Mahkemesi

1.750.-TL

4-Askeri Ceza Mahkemesi
A) Sanık Vekilliği
B) Müdahil Vekilliği


4.100.-TL
2.200.-TL

J. DİĞER HUKUKİ YARDIMLAR

1- Büroda Sözlü Danışma (İlk Bir Saat İçin)
Bir Saati Aşan Her 15 Dakikalık Süre İçin Ayrıca 150.-TL

   400.-TL

2- Yazılı Danışma

   850.-TL

3- Çağrı Üzerine Gidilen Yerde Sözlü
Bir Saati Aşan Her 15 Dakikalık Süre İçin Ayrıca 250.-TL

   750.-TL

4- Harcanan Zamana Göre Yapılan Hukuki Yardım
Bir Saati Aşan Her 15 Dakikalık Süre İçin Ayrıca 150.-TL  
   450.-TL

5- İhtarname, İhbarname, Protesto Düzenleme

   900.-TL

6- Dava, Cevap Dilekçesi vb. Dilekçeler

1.000.-TL

7- Temyiz Ve Karar Düzeltme Dilekçeleri

1.100.-TL

8- Miras Sözleşmesi, İstisna Akdi, Taksim Sözleşmesi vb.Düzenlemeler

2.850.-TL

9- Diğer Her Türlü Sözleşme Düzenlenmesi

1.500.-TL

10- Yargıtay, Danıştay, Askeri Yargı Ve Sayıştay’da Temyiz Duruşmalarına Katılma (Masraf Dışında)

2.000.-TL

11- Şirket Ana Sözleşmesi, Tüzük, Vakıf Senedi, Yönetmelik, Vasiyetname vb. Düzenlemeler

2.900.-TL

12- Hazırlık Soruşturmasında Bulunma

1.300.-TL

13- Şirketlerde Sürekli Danışmanlık
(Dava Ve Takip Ücretleri Ayrı Tutularak Ve Aylık)
A) Adi, Kollektif, Komandit, Limited Şirket
B) Kooperatif
     AA) 100' den Az Üyeli
     BB) 100' den Yukarı Üyeli
C) Anonim Şirket
     AA) 250.000.-YTL' den Az Sermayeli
     BB) 250.000.-YTL' den Yukarı Sermayeli

 

2.000.-TL

2.000.-TL
2.600.-TL

2.400.-TL
2.800.-TL

14- Ana Sözleşme Değişiklikleri Ve Sermaye Artırımı
A) Adi, Kollektif, Komandit, Limited Şirket
B) Kooperatif
C) Anonim Şirket1.800.-TL
2.000.-TL
2.300.-TL

15- Şirket Genel Kurul İşlemleri
A) Ortak Sayısı 10 a Kadar A.Ş.
B) Ortak Sayısı 10 dan Fazla A.Ş.
C) Ortak Sayısı 50 ye Kadar Koop.
D) Ortak Sayısı 50 den Fazla Koop.


1.700.-TL
1.800.-TL
2.100.-TL
2.400.-TL

16- Şirket Pay Devri

1.800.-TL

17- Şirket Kuruluş, Tür Değiştirme Ve Birleşmeleri

3.600.-TL

18- Sayıştay Davaları

3.600.-TL den Az Olmamak Üzere Dava Değerinin % 15 i

19- Vergi Uzlaşma Komisyon İşlemleri

2.400.-TL den Az Olmamak Üzere Dava Değerinin % 15 i

20- Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
A) Duruşmalı
B) Duruşmasız


5.800.-TL
den Az Olmamak Üzere Dava Değerinin %15 i
3.600.-TL den Az Olmamak Üzere Dava Değerinin % 15 i

21- Toplu İş Sözleşmesi Taraf Vekilliği

2.900.-TL

22- Görülmekte Olan Bir Dava İçinde Olmamak Koşulu İle İhtiyati Haciz, İhtiyati Tedbir, Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukukuna Göre Toplatma İşleri 2.000.-TL

Avukatlık Ücret Sözleşmesi Yazılı Olarak Yapılır.
Avukatlık Ücreti Peşin Ödenir Ve KDV. Ayrıca Eklenir, Masraflar Müvekkile Aittir.
İlamların İcrası İçin, Davacı Veya Davalı Vekiline D/5 Bendindeki Ücret Ayrıca Ödenir.

Bursa Barosu Yönetim Kurulu’ nun 20.01.2011 gün ve 18/16 sayılı kararı ile kabul edilerek tavsiye niteliğinde duyurulmasına karar verilmiştir.

BURSA BAROSU TELEFONLARI
Santral: 251 66 06 - 271 79 94 - 272 11 94
Fax: 251 62 49
CMUK : 272 50 44
Staj Okulu : 253 90 92
Fotokopi Odası : 272 50 45 - 46